Datum 12-5-2021

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Patty en een klant waarop Beautysalon Patty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

Diensten

Beautysalon Patty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en ook volgens de code van de Voetverzorger.

Afspraken 

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Patty melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautysalon Patty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag  Beautysalon Patty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.  Beautysalon Patty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Kort gezegd:

Afspraken die niet 24 van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

 

Betaling

Beautysalon Patty vermeldt alle prijzen van behandelingen online op de website www.beautysalonpatty.eu. De prijzen voor de producten staan in het kassa systeem in de praktijk en worden bij navraag aan de klant verstrekt. De prijzen in het kassa systeem zijn leidend. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. 

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin  te voldoen.

 

Personeel in de praktijk

Indien Beautysalon Patty dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

 

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet  Beautysalon Patty bij de eerste behandeling van alle gegevens, (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Beautysalon Patty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Beautysalon Patty niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling.   De persoonlijke gegevens worden door  Beautysalon Patty opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. 

 

Geheimhouding

Beautysalon Patty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautysalon Patty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

Beautysalon Patty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautysalon Patty is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Beautysalon Patty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Garantie

Beautysalon Patty geeft de klant één week (5 werkdagen) garantie op de pedicurebehandelingen.

De garantie vervalt indien:

-          De klant de nagels heeft laten onderhouden door een andere praktijk.

-          De klant andere producten heeft gebruikt dan door Beautysalon Patty is geadviseerd.

-          De klant  de adviezen niet heeft opgevolgd.

-          De klant de verwijzing naar andere disciplines ( waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft   

            opgevolgd.

-          De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Beschadiging & diefstal

Beautysalon Patty heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. Beautysalon Patty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk (email: info@ beautysalonpatty,eu) gemeld worden aan Beautysalon Patty. Beautysalon Patty moet de client binnen vijf werkdagen ma ontvangst van de schriftelijke klacht een adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautysalon Patty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, . Indien Beautysalon Patty en client niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de client het geschil voorleggen aan de Geschillencommisie.

 

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautysalon Patty het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Patty en de klant is Nederlands recht van toepassing.  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.